ABOUT US - Bulong Tân Hùng Minh

ABOUT US - Bulong Tân Hùng Minh

ABOUT US - Bulong Tân Hùng Minh

ABOUT US - Bulong Tân Hùng Minh

ABOUT US - Bulong Tân Hùng Minh
ABOUT US - Bulong Tân Hùng Minh

ABOUT US

03-07-2014

It all began with a group of people who dreamt of starting something completely new. Together, we established Tan Hung Minh CORP, a company giving customers quality products and providing great services.

Khởi đầu từ một nhóm người với ước muốn bắt đầu một điều gì đó mới mẻ. Cùng nhau, chúng tôi đã thành lập nên công ty TÂN HÙNG MINH, một công ty sẽ đem đến những sản phẩm chất lượng và cung cấp dịch vụ chất lượng đến với khách hàng.Our products and services were designed to satisfy all of our customers, anytime, anywhere. We are committed to customer satisfaction as our top priority. If you want to learn more about how we do business, give us a call today.

Sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi được làm ra để làm hài lòng tất cả các khách hàng, mọi lúc, mọi nơi. Chúng tôi cam kết sự hài lòng của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách chúng tôi kinh doanh, hãy gọi cho chúng tôi ngay hôm nay.

 

It all began with a group of people who dreamt of starting something completely new. Together, we established Tan Hung Minh CORP, a company giving customers quality products and providing great services.

Our products and services were designed to satisfy all of our customers, anytime, anywhere. We are committed to customer satisfaction as our top priority. If you want to learn more about how we do business, give us a call today.